top of page
IMG_2714.JPG

הרצאה:

"כי האדם עץ השדה..."

על הטבע האנושי דרך עולם הטבע

משחר האנושות מעניק האדם משמעות לסובב אותו. מקורות ספרותיים רבים עוסקים בהענקת תכונות אנושיות לצמחים ולבעלי החיים ועושים את הטבע לאנושי כל כך. 

מה בין השקד לחריצות? והאמנם תמיד משתלם למהר ולפרוח?

מה אפשר ללמוד מהצלף על עזות והתמדה?

כיצד ממחיש לנו הקנה, כי בגמישות יש מידה רבה של כוח לעומת הנוקשות של הארז?

ומה הקשר בין אזוב לצניעות?

 

נקשור את תכונות הצמחים ובעלי החיים דרך "האנשה", לתכונות בעל/ת השמחה שיזכירו לנו שוב ״כי האדם עץ השדה...״

מומלץ לשמחות בהן רוצים לתאר את אופי בעל השמחה

 

bottom of page